Logo kancelarii

pl en fr it

Usługi prawne

Obsługa podmiotów gospodarczych

 • obsługa prawna czynności dokonywanych przez władze spółek, takich jak m.in. przygotowywanie dokumentów prawnych i obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, ustanawianie prokury, powoływanie i odwoływanie organów spółki, zmiana wysokości kapitału zakładowego,
 • rejestrowanie spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
 • przygotowywanie dokumentów do zarejestrowania zmian w KRS, w tym wypełnianie formularzy,
 • opracowywanie projektów umów cywilnoprawnych, jak również ich negocjowanie z potencjalnymi kontrahentami, opiniowanie umów przygotowanych przez osoby trzecie,
 • obsługa transakcji zbycia udziałów oraz akcji, a w szczególno-ści konstruowanie umów i przeprowadzanie audytu prawnego spółki ( due dilligence ),
 • przekształcanie, łączenie się i likwidacja spółek handlowych,
 • prowadzenie postępowania naprawczego i upadłościowego,
 • reprezentowanie przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym,
 • reprezentowanie przed urzędami i organami administracji publicznej, uzyskiwanie wymaganych przez prawo zezwoleń, koncesji i licencji,
 • doradztwo prawne w zakresie prawa podatkowego, reprezentowanie przed organami podatkowymi,
 • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy, przygotowywanie umów o pracę i kontraktów menedżerskich,
 • pomoc prawna przy uruchamianiu nowych inwestycji, w tym m.in. uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskiwanie niezbędnych zaświadczeń i innych dokumentów.