+48 32 757 24 14 kancelaria@wegrzynowski.pl

PRAWO CYWILNE

Prawo zobowiązań, prawo spadkowe, prawo rzeczowe

Pomoc prawna w zakresie prawa cywilnego

 

Świadczymy pomoc prawną w całym przekroju prawa cywilnegoprawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa rzeczowego (wiążącego się po części z prawem nieruchomości) – wynikającego ze stosunków pomiędzy podmiotami prawa prywatnego, uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.

 

W zakresie opisanego powyżej prawa cywilnego materialnego, prowadzimy sprawy dotyczące  wszelkiego rodzaju zobowiązań powstałych w drodze umów pomiędzy stronami i sporów na tle wykonywania umów (jak zobowiązania wynikające z umów darowizny, zamiany, sprzedaży, umowy o dzieło, czy umowy zlecenia), bądź czynów niedozwolonych (jak naprawienie szkody / odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, zdarzeń losowych, wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, itp…).

 

Reprezentujemy w sprawach (między innymi): o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego, o ochronę własności, o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, o stwierdzenie nieważności czynności prawnej, o zapłatę, o naprawienie szkody (odszkodowanie), spadkowych, prawa pracy i innych…

 

Prowadzone przez naszą Kancelarię postępowania – przedsądowe, przed sądami powszechnymi I i II instancji a także przed Sądem Najwyższym, obejmują szeroki zakres relacji, w których stronami są nasi klienci.

 

Udzielamy porad prawnych, sporządzamy wszelkie pisma, wezwania, pozwy, zażalenia, apelacje oraz inne pisma procesowe w zakresie:

  • prawa rzeczowego (sprawy związane z prawem własności, użytkowaniem wieczystym, służebnościami),
  • prawa zobowiązań (umowy nazwane i nienazwane),
  • prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentów, dział spadku, ustanowienie kuratora spadku),
  • spraw wieczystoksięgowych (zakładanie ksiąg wieczystych, zgłaszanie zmian, uzyskiwanie odpisów z ksiąg wieczystych, badanie stanu prawnego w księgach wieczystych, ustanawianie hipotek).