+48 32 757 24 14 kancelaria@wegrzynowski.pl

PRAWO KARNE

Poszkodowany

Pomoc prawna dla pokrzywdzonego

(w roli oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego, oskarżyciela prywatnego)

 

Kodeks postępowania karnego (art. 49 § 1 i 2 kpk) definiuje pokrzywdzonego jako osobę fizyczną lub prawną, albo instytucję, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Kancelaria świadczy pomoc prawną na każdym etapie postępowania: począwszy od udzielenia porad prawnych pokrzywdzonym przez przestępstwo, reprezentowania pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym, sporządzeniu prywatnego aktu oskarżenia i reprezentowanie pokrzywdzonych przed sądem, wniesienia środków odwoławczych (jak sporządzanie zażaleń na postanowienia, apelacji, kasacji), do wniosków o wykonanie kary, czy egzekucji zasądzonych należności

 

Sporządzamy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

 

Reprezentujemy klientów w postępowaniu przygotowawczym i w czynnościach procesowych jako pełnomocnicy pokrzywdzonego.

 

Sporządzamy subsydiarne (prywatne) akty oskarżenia.

 

Bierzemy udział w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

 

Reprezentujemy klientów w postępowaniach pojednawczych.

 

Sporządzamy wnioski o skierowaniu sprawy do mediacji i bierzemy udział w postępowaniu mediacyjnym pomiędzy stronami.

 

Sporządzamy powództwa adhezyjne (powództwa cywilne w postępowaniu karnym) i wnioski o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem.