+48 32 757 24 14 kancelaria@wegrzynowski.pl

PRAWO GOSPODARCZE

Obsługa podmiotów gospodarczych

Pomoc prawna i obsługa podmiotów gospodarczych

 

Świadczymy usługi prawne – w tym stałą obsługę przedsiębiorstw (outsourcing) – w pełnym zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Pomoc prawna dotyczy prawa gospodarczego, kodeksu spółek handlowych, prawa pracy, zagadnień podatkowych i celnych, prawa bankowego oraz wszystkich pozostałych dziedzin prawa związanych z działalnością naszych klientów.

 

Czynności wykonywane na rzecz przedsiębiorców:


 

Obsługa prawna czynności dokonywanych przez władze spółek, takich jak m.in. przygotowywanie dokumentów prawnych, przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń akcjonariuszy / zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, ustanawianie prokury, powoływanie i odwoływanie organów spółki, zmiana wysokości kapitału zakładowego, zbycie udziałów i akcji, zbycie ogółu praw i obowiązków, sytuacje wypowiedzenia przez wspólnika, wystąpienia wspólnika.

 

Przygotowanie dokumentacji  rejestrowej i rejestrowanie spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, organizacji i fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): przygotowywanie dokumentów do zarejestrowania zmian w KRS, w tym przygotowywanie projektu umowy spółki z o.o., statutu spółki akcyjnej, umów pomiędzy akcjonariuszami/wspólnikami (shareholder agreements), prowadzenie postępowania rejestrowego w KRS, wypełnianie formularzy i przygotowywanie wszelkich niezbędnych dokumentów,

 

Obsługa transakcji zbycia udziałów oraz akcji, konstruowanie umów i statutów spółek prawa handlowego i spółek osobowych (jawnej, partnerskiej, komandytowej), przeprowadzanie audytu prawnego spółki (due dilligence),  obsługa przekształcania, łączenie się i przejęcia spółek, likwidacja spółek prawa handlowego.

 

Prowadzenie postępowania naprawczego i upadłościowego, a także pomoc prawna przy odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu (art. 299 k.s.h.).

 

Reprezentacja przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym.

 

Reprezentacja przed urzędami i organami administracji publicznej, uzyskiwanie wymaganych przez prawo zezwoleń, koncesji i licencji.

 

Kompleksowa obsługa spraw dotyczących zamówień publicznych, przygotowywanie protestów, odwołań i skarg do sądu, uczestnictwo w postepowaniach z prawa zamówień publicznych reprezentacja w postępowaniach przed Urzędem Zamówień Publicznych oraz przed Sądem Okręgowym.

 

Opracowywanie projektów umów cywilnoprawnych, jak również ich negocjowanie z potencjalnymi kontrahentami, opiniowanie umów przygotowanych przez osoby trzecie.

 

Doradztwo prawne w zakresie prawa podatkowego, reprezentacja przed organami podatkowymi.

 

Doradztwo prawne w zakresie prawa pracy, przygotowywanie umów o pracę i kontraktów menedżerskich.