+48 32 757 24 14 kancelaria@wegrzynowski.pl

PRAWO KARNE

Podejrzany, oskarżony, obwiniony.

Pomoc prawna dla podejrzanego / oskarżonego / obwinionego

 

Bronimy klientów przed odpowiedzialnością karną wynikającą z kodeksu karnego, kodeksu  wykroczeń i z wszystkich innych ustaw, z których wynika odpowiedzialność karna – kodeksu spółek handlowych, prawa upadłościowego, ochronie konkurencji czy prawa ochrony środowiska i innych…

 

Reprezentujemy przy oskarżeniu o popełnienie jakiegokolwiek czynu zabronionego, od początku – na wszystkich etapach postępowania karnego.

 

Jako obrońcy podejrzanego, jesteśmy obecni w postępowaniu przygotowawczym i przygotowujemy zażalenia na orzeczenia zapadłe na tym etapie;

 

Bierzemy udział we wszystkich czynnościach procesowych: przesłuchaniach podejrzanego, świadków, czy biegłych;

 

Sporządzamy odpowiedzi na akty oskarżenia,  jak również wszelkie pisma / wnioski procesowe związane z obroną w postępowaniu karnym.

 

Dla oskarżonych przygotowujemy środki odwoławcze – sporządzamy sprzeciwy od wyroków zaocznych, wnosimy zażalenia, apelacje, kasacje.

 

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego (m.in. reprezentujemy w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego czy o zatarcie skazania).